Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz Aralco Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. olarak hizmetlerimizin en iyi şekilde sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

www.aralco.com.tr web sitesi, Uni-Chef (www.uni-chef.com.tr), Komşu Kahve (www.komsukahve.com), Bisquitte (www.bisquitte.com) ve 38 Eatery (www.38eatery.com) markaları, bu markalara ait web siteleri ve mobil uygulamaları, Buca Osb. Mah. 2/22 Sok. No:13 Buca/İzmir  adresinde faaliyet gösteren Aralco Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş.’nin bir hizmetidir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi Aralco Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. olup, işbu Aydınlatma Metni kapsamında “ARALCO” olarak anılacaktır.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

KVKK madde 3 /d uyarınca kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”yi ifade etmektedir. 

Gerçek kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, yerleşim adresi, doğum tarihi, cinsiyeti, e-posta adresi Çelebi’nin tabi olduğu mevzuat kapsamında saklanan kişisel verilerdir. Bu kişisel veriler;

 • Kullanıcıların/site ve uygulamaların ziyaretçilerinin kimlik bilgilerini teyit etmek, 
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, 
 • ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • ilgili mevzuat ve düzenlemeleri kapsamında, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, 
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve 
 • ARALCO’nun yasal yükümlülüklerinin ifası amaçlarıyla ve bu hukuki sebep ile ve sınırlı olarak işlenebilmektedir. KVKK madde 5/a da belirtildiği üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi ve 5/c de belirtildiği üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmamaktadır.

Çelebi tarafından, veri sahiplerinin kişisel verileri burada belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, açık rıza ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3. kişilere aktarılmayacak ve/veya ifşa edilmeyecektir. 

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri sahibinin kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak ve KVKK’nın 8. ve 9.maddelerine aykırı olmamak üzere gerekli durumlarda ve yukarıda 2. Madde de belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aşağıdaki 3. Kişilere aktarılmaktadır.

 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara,
 • Grup şirketlerimize,  
 • Faaliyetlerini ve hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine gizlilik sözleşmesi kapsamında,

Kişisel veriler aşağıdaki durumlar haricinde veri sahibinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

Kişisel veriler, KVKK’nın 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; yeterli korumanın bulunması ve yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ARALCO, “Veri Sorumlusu” ve “Veri İşleyen” sıfatıyla, kişisel bilgileri; KVKK’nda öngörülen temel ilkelere uygun ve KVKK’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğüm yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden telefon, e-posta, vb. kanallar ile iletilen bilgilerden, internet sitemiz aracılığı ile destek hizmetleri alınan iş ortaklarından otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, veri sahibine sunduğu hizmetleri devam ettirebilmek amacı ile güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, aktarabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde kanunda belirtilen süreleri aşmayacak şekilde işleyebilecektir.

 • Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız 

KVKK madde 11 uyarınca veri sahibinin hakları aşağıdaki gibidir.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK 13. Madde gereğince veri sahibi ilgili Kanun’un uygulaması ile ilgili sorularını, taleplerini veya şikayetlerini yazılı şekilde posta veya elektronik ortam üzerinden ya da KVKK’da belirtilen diğer şekillerde her zaman ARALCO’ya iletebilir. Kişisel verilerle ilgili talepler; kimliği tespit edici gerekli bilgiler ve KVKK 11. Maddede sayılan haklardan hangisinin kullanılacağına yönelik açıklama ile, ___________ elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza kullanarak ya da Buca Osb. Mah. 2/22 Sok. No:13 Buca/İstanbul adresimize noter kanalı ile ARALCO KVKK Yönetim Birimi dikkatine başvuruda bulunabilirsiniz.  Bu prosedürlere, yalnızca veri sahibi ile bilgi paylaşılması için ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. ARALCO başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandıracaktır. Başvuru usulleri için lütfen ______________ web adresimizi ziyaret ediniz. 

KVKK’nun 13. Maddesine uygun olarak başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. 

Saygılarımızla,

Aralco Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş.